Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020


Εξεταστέα ύλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2020-2021

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3046/2020)
Αριθμ. 94893/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ως εξής:
(...)
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά
Πληροφορική
Οικονομία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΑ 2020 - 2021
«Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Βιβλίο Μαθητή, Γ' Γενικού Λυκείου των: ΒΑΚΑΛΗ Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΜΑΛΑΜΑΣ Κ., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
«Πληροφορική» Γ' Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Από το βιβλίο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ' Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, 1 . Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». Από το βιβλίο: «Πληροφορική», Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου,  Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Έκδοση 2019.
1. Ανάλυση Προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου.
 2.4.1 Δομή ακολουθίας.
 2.4.2 Δομή Επιλογής.
 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
 2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Ενότητα 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα.
3.2 Αλγόριθμοι+ Δομές Δεδομένων = Προγράμματα.
3.3 Πίνακες.
3.4 Στοίβα. 1.1 Στοίβα
1.1.1 Παραδείγματα υλοποίησης στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα
1.1.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
3.5 Ουρά. 1.2 Ουρά
1.2.1 Παραδείγματα υλοποίησης ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα
1.2.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
3.6 Αναζήτηση.
3.7 Ταξινόμηση.
1.3 Άλλες δομές δεδομένων
 1.3.1 Λίστες
 1.3.2 Δένδρα
 1.3.3 Γράφοι
 1.3.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Ενότητα 2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
4.1 Ανάλυση προβλημάτων.
2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε.
6. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
6.1 Η έννοια του προγράμματος.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
 6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
 6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
 6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.5 Αντικε ιμενοστραφής προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και Επανάληψη Ενότητα 3. Επιλογή και Επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής.
8.1.1 Εντολή ΑΝ.
8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.
3.1 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.1 Παραδείγματα με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
8.2 Εντολές επανάληψης.
 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ.
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10.  Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
 10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
 10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
 10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
10.6 Εμβέλεια μεταβλητών - σταθερών.
Ενότητα 4. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων
4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα
4.2.1 Μεθοδολογία
4.2.2 Διαγραμματική αναπαράσταση
4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση
4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων
4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι
4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός
4.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
13. Εκσφαλμάτωση Προγράμματος Ενότητα 5 Εκσφαλμάτωση προγράμματος
13.1 Κατηγορίες λαθών. 5.1 Κατηγορίες Λαθών
5.1.1 Συντακτικά λάθη
5.1.2 Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος
5.1.3 Λογικά λάθη
13.2 Εκσφαλμάτωση. 5.2 Εκσφαλμάτωση
5.2.1 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής
5.2.2 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης
5.2.3 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες
5.2.4 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα
5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»
5.3 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στα ανωτέρω διδακτικά εγχειρίδια, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3 του βιβλίου: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ' Γενικού Λυκείου των: Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, 1. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Πηγή: https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetastea-ylh-lykeiou/88-exetastea-ylh-anaptyxh-efarmogwn-programmatistiko-perivallon

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

H Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. 

Το περιεχόμενο της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών το παραχώρησαν δωρεάν και προς χρήση από τους πολίτες, επιλεγμένοι οργανισμοί με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος: ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης και επιλέχθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με Έλληνες ακαδημαϊκούς και ειδικούς στην ψηφιακή εκπαίδευση .
Ο κάθε ένας μπορεί να ενταχθεί στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής. Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, τη θεματική ενότητα και το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του (Βασικό, Προχωρημένο). Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με τον ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα!
Ο κάθε ένας μπορεί να βρει λιγότερες ή περισσότερες ώρες ενδιαφέρουσας εκπαίδευσης!
Επισκεφτείτε την εδώ

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Messenger Rooms: Η απάντηση του Facebook στο Zoom

Η νέα εφαρμογή ομαδικών βιντεοδιασκέψεων του Facebook επιτρέπει σε έως 50 ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια κοινή online συνομιλία.

Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να μοιράζονται συνδέσμους-προσκλήσεις (links), που θα επιτρέπουν σε μη χρήστες να συμμετέχουν στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser), είτε στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους είτε σε φορητή συσκευή ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσουν» στη συσκευή τους κάποια ειδική εφαρμογή ή να δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό. Πηγή: www.lifo.gr
Ο κοινωνικός περιορισμός που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση τη ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ομαδικές τηλεδιασκέψεις. Όλες οι πλατφόρμες είδαν κατακόρυφη άνοδο στη χρήση από τους εκατομμύρια έγκλειστους χρήστες, με το Zoom να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή των τελευταίων εβδομάδων.

To Facebook δεν θα μπορούσε να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Τουναντίων, η εταιρεία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιθετική στην ανάπτυξη των λειτουργιών video chat και σήμερα ανακοινώνει επίσημα το Messenger Rooms! Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει ομαδικές video κλήσεις με έως 50 συμμετέχοντες και δυνατότητα να μπει κάποιος στη συζήτηση οποιαδήποτε στιγμή (αν το επιτρέπει ο διαχειριστής της κλήσης). Πολύ σύντομα θα μπορείς να ξεκινήσεις το δικό σου Room μέσα από το Facebook και το Facebook Messenger, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα προστεθεί υποστήριξη για τα Instagram Direct, WhatsApp και Portal. Ιδιαίτερα χρήσιμο το γεγονός ότι μπορείς να προσκαλέσεις άτομα που δεν διαθέτουν λογαριασμό Facebook.
facebook-messenger-rooms-1.jpg
Όσο βρίσκεσαι μέσα σε κάποιο Messenger Room, θα είναι διαθέσιμα τα φίλτρα επαυξημένης πραγματικότητας και θα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξεις το background. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει ή αφαιρέσει συμμετέχοντες οποιαδήποτε στιγμή και θα υπάρχει επιλογή να κάνεις αναφορά αν συμβαίνει κάτι ανάρμοστο σε κάποια ομαδική κλήση. Να σημειωθεί ότι οι ομαδικές video κλήσεις δεν είναι κρυπτογραφημένες end-to-end, αλλά η Facebook υπόσχεται πως ούτε παρακολουθεί ούτε ακούει.
Τα Messenger Rooms θα γίνουν διαθέσιμα από σήμερα στο Facebook Messenger σχεδόν σε όλες τις χώρες όπου προσφέρεται (άρα και στην Ελλάδα), ενώ στις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και στο κοινωνικό δίκτυο.

οι ανάλογες πλατφόρμες άλλων εταιριών, όπως Microsoft Teams (η εταιρεία προ ημερών παρουσίασε επίσης το νέο Meet Now για το Skype), Cisco Webex και Google Meet. % buffered 00:00 -00:56 Πηγή: www.lifo.gr
 Ανάλογες πλατφόρμες άλλων εταιρειών είναι:Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet
Πηγή: www.lifo.gr
Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να μοιράζονται συνδέσμους-προσκλήσεις (links), που θα επιτρέπουν σε μη χρήστες να συμμετέχουν στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser), είτε στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους είτε σε φορητή συσκευή ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσουν» στη συσκευή τους κάποια ειδική εφαρμογή ή να δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό. Πηγή: www.lifo.gr
Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να μοιράζονται συνδέσμους-προσκλήσεις (links), που θα επιτρέπουν σε μη χρήστες να συμμετέχουν στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser), είτε στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους είτε σε φορητή συσκευή ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσουν» στη συσκευή τους κάποια ειδική εφαρμογή ή να δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό. Πηγή: www.lifo.gr
Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να μοιράζονται συνδέσμους-προσκλήσεις (links), που θα επιτρέπουν σε μη χρήστες να συμμετέχουν στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser), είτε στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους είτε σε φορητή συσκευή ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσουν» στη συσκευή τους κάποια ειδική εφαρμογή ή να δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό. Πηγή: www.lifo.gr

Πηγή:https://www.techgear.gr/messenger-rooms-i-apantisi-tis-facebook-sto-zoom-26974

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

Δημιουργία σταυρόλεξων quizzes, puzzles

Δημιουργείστε σταυρόλεξα, quizzes, puzzles, αντιστοίχιση εικόνων και λέξεων, ερωτηματολόγιο, κρυπτόλεξο, συμπλήρωση απάντησης, ασκήσεις με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κ.ά. κάνοντας χρήση συγκεκριμένων διαθέσιμων λογισμικών όπως:
JQUIZ (Πολλαπλών επιλογών, πολλών επιλογών, σύντομης απάντησης),
JMIX (Ταξινόμησης),
JCROSS (Σταυρόλεξα),
JMATCH (Αντιστοίχιση)
JCLOZE (Συμπλήρωση κενών)
Οδηγίες εδώ και εδώ