Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι App Inventor

ResourcesOne Minute Lessons

A collection of short video lessons for basic coding concepts in App Inventor. Many of these are integrated into various Mobile CSP lessons and Quizly quizzes.